HOTLINE: 0939-928-123

Chính phủ ưu tiên phát triển khu đô thị mới vùng ven TP.HCM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2020/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2020-2025.